ប្រព័ន្ធឧបករណ៍ radiography រូបភាពកាំរស្មី X ដែលទូរស័ព្ទដៃកុងឌីជីថល

WhatsApp Online Chat !