ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಚಿತ್ರಣವು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

WhatsApp Online Chat !